คำชี้แจง ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ให้นักเรียนดำเนินการลงทะเบียนให้ครบภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ต้องเลือกให้ครบ 1 รายการ ได้แก่
- เพิ่มรู้วันพุธ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องเลือกให้ครบ 2 รายการ ได้แก่
- เลือกเสรีวันศุกร์
- เพิ่มรู้วันอังคาร

หมายเหตุ เมื่อนักเรียนลงทะเบียนเรียนแล้วไม่สามารถเปลี่ยนกิจกรรมหรือวิชาได้
ต้องการแก้ไขหรือมีปัญหาการใช้ระบบติดต่อ ครูวีรพันธ์ ครูอธิภัทร โทร. 0870567948